I.Предмет

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „Домакиня ЕООД“, ЕИК 205084100, с адрес на управление: гр. София, бул. Климент Охридски 39 (наричано за краткост Доставчик) и всяко пълнолетно физическо или регистрирано юридическо лице, което желае да се възползва от услугите на Доставчика и е съгласно с настоящите Общи условия (наричано за краткост Ползвател).

Тези Общи условия представляват договор между Доставчика и Ползвателя на услугата, по силата на който всяка страна има съответните права и задължения. Чрез използването на сайта, Вие се съгласявате с тези Общи условия. Фирма „Домакиня ЕООД“ запазва правото си периодично да ги променя.

Преди да станете Ползвател на услугите ни, моля, запознайте се внимателно с Общите условия. Ако не сте съгласни с тях или не желаете да сте договорно обвързани с фирма „Домакиня ЕООД“ по силата на тези Общи условия, моля, не се регистрирайте на нашия сайт!

II.Данни за доставчика

1. Информация съгласно Закона за електронна търговия и Закона за защита на потребителите:
а) Наименование на Доставчика: „Домакиня ЕООД“
б) Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Климент Охридски 39  
в) Адрес за упражняване на дейността: http://freemama.bg/
г) Данни за кореспонденция: тел. 0877 609 605; имейл адрес: office@freemama.bg

2. Надзорни органи:
а) Комисия за защита на личните данни: Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 ,тел. 02/91-53-518, kzld@cpdp.bg
б) Комисия за защита на потребителите: Адрес: гр. София, пл. ”Славейков” №4А, ет. 3, 4 и 6, тел. 02/9802524, факс:02/9884218, телефон на потребителя: 0700 111 22, https://www.kzp.bg/

III.Характеристика на услугите

1. Услугите, предоставяни от Доставчика на Ползвателя представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. Основните характеристики на Услугата са следните:
а) Чрез интернет сайта www.freemama.bg Доставчикът предоставя възможност за наемане на Freemama Домакиня при условия, подробно описани в уеб сайта.
2. Доставчикът предоставя на Ползвателите възможността да използват услугите, съгласно параметрите, обявени на страницата на Доставчика в интернет. Услугите на „Домакиня ЕООД“ се предоставят на територията на София – град.

IV. Цена на услугата

1. Доставчикът предоставя услуга на Ползвателя срещу възнаграждение, съгласно тарифите на фирма „Домакиня ЕООД“.
Информация за услугите и тарифите е достъпна на страницата на Доставчика в Интернет. Всички цени на предлаганите услуги в уеб сайта са в български лева.
2. За да се възползва от услугите на Доставчика, Ползвателят заплаща предварително цената на избраната от него услуга.
Плащанията към Доставчика стават само по електронен път:
2.1 Плащане чрез банков превод;

2.2 Плащане на касите на Easypay

3. Доставчикът потвърждава чрез електронно съобщение полученото плащане и преминава към активиране на избраната от Ползвателя услуга.

 

V.Предоставяне на услугите

1. За да използва услугите на фирма „Домакиня ЕООД“ Ползвателят трябва:
а) Да е попълнил вярно онлайн електронната регистрационна форма, намираща се на интернет адрес – www.freemama.bg
б) Да заяви или да закупи съответната услуга/и през уеб страницата www.freemama.bg
в) Адресът за предоставяне на услугата трябва да се намира на територията на гр. София.
2. При попълване на електронната форма за регистрация, Ползвателят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма на фирма „Домакиня ЕООД“ данни, както и евентуално да ги актуализира в 7 дневен срок от тяхната промяна. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно.
3. В случай, че Ползвателите на услугите на фирма „Домакиня ЕООД“ са предоставили неверни данни или не са отразили настъпилите промени в определения срок, Доставчикът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Ползвателите и достъпа до клиентския им профил.
4. След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, Потребителят може да се възползва от предоставените услуги на фирма „Домакиня ЕООД“, като се счита за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.
5. Тези Общи условия представляват Договор между Доставчика и Ползвателя на услугите. Договорът се сключва на български език. Той се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика.

VI.Права и задължения на Доставчика

1. Доставчикът декларира, че за извършването на услугата, закупена от Ползвателя, ще осигури нает персонал със съответния професионален опит, чрез който да се извършват дейностите по услугата.
2. Доставчикът се ангажира с извършването на закупената услуга, но не се ангажира с изпращането на определен служител на конкретен обект. При отказ на Ползвателя да приеме заместник по обслужването на услугата, то вече заплатено посещение се счита за използвано.

3. Доставчикът се задължава да извърши възложената му услуга, подробно описана в уеб сайта, с необходимото старание и грижа, съобразно интересите и нуждите на Ползвателя.

4. Доставчикът има право да сменя деня и часа на планирано/и посещение/я, за което своевременно информира Ползвателя.
5. Доставчикът се задължава да не разгласява сведения, които са му станали известни при и по повод изпълнение на услугата.
6. Доставчикът няма право да прехвърля задълженията по настоящия договор на трети лица-подизпълнители.
7. Доставчикът има право да получи цялото или частично уговорено възнаграждение при възлагане на услугата.

8. Доставчикът не се ангажира със следните дейности, те не са част от предоставената услуга: изхвърлянето на строителни отпадъци, вдигането и преместването на тежки мебели, миенето на прозорци, до които няма достъп или не са обезопасени, почистването на кучешки/котешки тоалетни и изпражнения.
9. При изпълнение на възложената му услуга, Доставчикът се задължава по никакъв начин да не затруднява, застрашава или пречи на нормалното ежедневие и за обикновената дейност Ползвателя.

 

VII.Права и задължения на Ползвателя

1. Ползвателят е длъжен да осигури свободен достъп на Доставчика до помещенията и местата, където ще се извършва закупената услуга, както и да не възпрепятства изпълнението на задълженията му. При отсъствие на Ползвателя от обекта в уговорения ден или час посещението се счита за използвано, освен ако не е предупредил за това Изпълнителя 24 часа преди уговореното посещение.
2. Ползвателят има право да изисква изпълнение на договорените услуги в срок и качество, при условията на този договор.
3. Ползвателят е длъжен да заплати стойността на заявената услуга чрез уеб сайта www.freemama.bg по банков път или на касите на
Easypay, за което Доставчикът издава финансов документ в съответния срок.
4. При използване услугите на Доставчика Ползвателят е длъжен да приеме изпълнението на услугата след приключване на работата и да се увери в нейното качествено изпълнение. Ако Ползвателят или негов представител имат забележки по изпълнението й, Доставчикът се задължава да отстрани забележките на място и в момента на предявяване. Изпълнителят не приема предявени претенции за качеството на услугата след неговото напускане на обекта, освен когато му е предоставен ключ от съответния обект и Ползвателят не се намира физически на обекта.

5. Ползвателят може да предостави ключ от имота на упълномощено лице от фирма „Домакиня ЕООД“ с цел изпълнение на заявената от него услуга, за което предварително се подписва приемо-предавателен протокол.
6. Ползвателят може да промени часа за изпълнение на заявена услуга до 48 часа преди нейното насрочено изпълнение, като се свърже с Доставчика и уговори друга дата за нейното изпълнение.
7. Ползвателят може да изиска от Доставчика услугите да му бъдат предоставени в удобно за него време/часови интервал.
8. Ползвателят се задължава да предостави материална база за извършване на услугата:
8.1) при закупуване на някоя от услугите на Free Mama Домакиня да осигури за своя сметка оборудване и препарати за почистване, както е описано на интернет страницата http://freemama.bg/oborudvane или да закупи професионални или био препарати от Доставчика срещу допълнително заплащане.

8.2) или да посочи специфични нужди или условия във връзка с използване на избраната услуга, ако има такива при поръчката (Доставчикът не носи отговорност при проблем, в случай, че не е уведомен предварително).

VIII. Отговорности на Доставчика

1. Доставчикът не носи отговорност за вреди, които нямат пряка връзка с доставянето на услугата. Във всички останали случаи Доставчикът носи отговорност единствено и само, ако е предвидено в действащ закон.
2. В случаите на кражба или друго престъпление, в резултат на което е настъпила имуществена вреда и за което има съмнение, че е извършено от упълномощено лице на Доставчика при или по повод извършването на услугата, Ползвателят може да се обърне към компетентните органи. Доставчикът ще оказва пълно съдействие за изясняване на обстоятелствата и при искане на информация относно упълномощеното лице на Доставчика, направено по надлежния процесуален ред, ще я предостави на компетентните органите. При описаните обстоятелства, Доставчикът носи отговорност за причиняването на имуществени вреди само и единствено в случаите, в които вината на упълномощено лице от Доставчика лице бъде установена с влязла в сила присъда.
3. В случай на нанесена имуществена щета Ползвателят е длъжен да информира писмено Доставчика по електронна поща в рамките на 24 часа след настъпване на щетата или ако е почивен ден на следващия работен ден.

4. В случаи на имуществена вреда, за която се претендира, че е нанесена от упълномощено лице на Доставчика при или по повод на доставената услуга, Доставчикът НЕ носи отговорност ако:
4.1) По време на доставянето на услугата Ползвателят или негов представител се е намирал в помещението, където се е изпълнявала услугата и не е уведомил незабавно Доставчика причинената имуществена вреда.
4.2) По време на доставянето на услугата, Ползвателят или негов представител не са присъствали в помещението, където се е изпълнявала услугата, не е уведомил Доставчика непосредствено след откриването на щетата и не могат да бъдат предоставени категорични доказателства, че до момента на установяване на щетата друго лице не е имало възможност за достъп до помещението.
4.3) В останалите случаи Ползвателят следва:
а) незабавно да уведоми Доставчика в писмен вид по електронна поща за настъпилата щета в рамките на 24 часа след нейното настъпване или на първия работен ден след това;
б) да предостави категорични доказателства, че щетата е причинена от упълномощеното лице на Доставчика при или по повод на услугата, за която е била ангажирана;
в) да предостави доказателства относно размера на настъпилата материална щета;
5.Доставчикът не носи отговорност за възстановяване на щети имащи нематериален характер, като например повреждане на вещ със сантиментална стойност за Ползвателя.
6. Ползвателят е длъжен да осигури среда, която не създава предпоставки за съмнение за изчезнали или повредени вещи, например: да не оставя пари и бижута на открито място, да не оставя ценни предмети на места, където лесно могат да бъдат повредени. След доставянето на услугата, Ползвателят следва да се увери, че упълномощеното лице на Доставчика е оставило всичко неповредено.

 

IX.Рекламации и отказ от услуги

 

1. Доставчикът не приема рекламации на услуги, които не са предявени по време на работа или при предаване на обекта. Установен пропуск в качеството работата на Доставчика може да се изпрати и писмено до него, след което рекламацията се разглежда от Доставчика в тридневен срок. Ако бъде установен пропуск в качеството на предоставената услуга, Ползвателят може да бъде компенсиран с услуга, но не и с възстановяване на заплатена сума. Доставчикът не връща суми за вече използвани услуги от Ползвателя - Клиента.

2. Ако Ползвателят се откаже от закупената услуга 48 часа преди нейния падеж, той има право да подаде иск до Доставчика за връщане на заплатената сума. Искът трябва да е в писмен вид и може да бъде изпратен по имейл. Срокът за връщането на суми от Доставчика е от 7 до 10 работни дни.

 

X.Изменение на Общите условия

1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което той е длъжен да уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели на услугата.
2. Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези Общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика.

XI.Прекратяване

 

1. Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:
a) С изтичане на срока на договора, съгласно избрания от Потребителя на сайта период за предоставяне на услугата.

б) С прекратяване на Потребителския профил за ползване на услугата.
в) При прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по него.

г) По взаимно съгласие на Доставчика и Потребителя на сайта.
д) Едностранно с предизвестие от всяка от страните по него в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна.
е) При обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си.

ж) При изземване или запечатване на оборудването от държавни органи.
з) В случай, че Потребителят на сайта използва услугата в противоречие с приложимото законодателство.

и) В изрично изброените в тези Общи условия за ползване случаи.
Фирма „Домакиня ЕООД“ има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите Общи условия и на законодателството на Р. България и общоприетите нравствени норми.

 

XII.Други условия

1. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
2. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.
3. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 26.09.2018 г.